تقویم نمایشگاه مشهد سال 97

نامشهرزمان شروعزمان پایاندرخواست غرفه سازی
نوروزگاه ایران در مشهد (ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳتی، جاذبه های گردشگری ، سوغات و هدایا)مشهد1397/01/041397/01/11پایان یافته است
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ازدواج (ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي)مشهد1397/02/031397/02/07پایان یافته است
 ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻞ و گیاه و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ مشهد1397/02/181397/02/22پایان یافته است
نماﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎنمشهد1397/02/251397/02/31پایان یافته است
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪسمشهد1397/03/041397/03/11پایان یافته است
 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻤﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ وﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ)مشهد1397/03/291397/04/02پایان یافته است
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ (ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان)مشهد1397/04/071397/04/11پایان یافته است
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎدر، ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﮐﻮدكمشهد1397/04/071397/04/11پایان یافته است
 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎنمشهد1397/04/191397/04/22پایان یافته است
 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮق، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/04/191397/04/22پایان یافته است
 ﺷﺸﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ(ﻧﯿﻤﺴﺎل اول)مشهد1397/04/271397/04/30پایان یافته است
  نماﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/05/041397/05/08پایان یافته است
 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺘﻞ، رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپمشهد1397/05/041397/05/08پایان یافته است
ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو، ﻗﻄﻌﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/05/151397/05/19پایان یافته است
 دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎفمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
 ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻬﺪمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات,ﻓﻮﻻد، ﻣﺘﺎﻟﻮرژي, ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزي -آﻫﻨﮕﺮي، رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﻮزمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت رﯾﻠﯽ جاده ایمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺪن , زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/05/251397/05/28پایان یافته است
نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ مشهد1397/06/031397/06/06پایان یافته است
 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وابستهمشهد1397/06/031397/06/06پایان یافته است
 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎتمشهد1397/06/031397/06/06پایان یافته است
 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيمشهد1397/06/031397/06/06پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/06/031397/06/06پایان یافته است
 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮمشهد1397/06/111397/06/15پایان یافته است
هشتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مشهد1397/06/111397/06/15پایان یافته است
 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻣﺪاد و نجات، اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽمشهد1397/06/111397/06/15پایان یافته است
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﯿﺰ) مشهد1397/06/201397/06/26پایان یافته است
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ، ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺮ آﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنمشهد1397/07/031397/07/06پایان یافته است
ﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/07/031397/07/06پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎمشهد1397/07/031397/07/06پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺷﺎك ، ﻧﺴﺎﺟﯽ ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابستهمشهد1397/07/111397/07/14پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﭘﻮﺳﺖ و مومشهد1397/07/111397/07/14پایان یافته است
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮيمشهد1397/07/111397/07/14پایان یافته است
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮيمشهد1397/07/111397/07/14پایان یافته است
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ مشهد1397/07/191397/07/22پایان یافته است
 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ وﮐﻔﺶ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮممشهد1397/07/191397/07/22پایان یافته است
 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺒﻬﺎي اﺻﯿﻞ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﺷﮑﺎر و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي آﻓﺮوديمشهد1397/07/191397/07/22پایان یافته است
 نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن اﺳﻼممشهد1397/07/281397/08/04پایان یافته است
 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و اﯾﺪه آلمشهد1397/08/221397/08/25پایان یافته است
 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮانمشهد1397/08/221397/08/25پایان یافته است
 ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊمشهد1397/09/051397/09/09پایان یافته است
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزي و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنمشهد1397/09/051397/09/09پایان یافته است
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ، اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاريمشهد1397/09/051397/09/09پایان یافته است
 ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيمشهد1397/09/061397/09/09پایان یافته است
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺮاق آﻻت، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪمشهد1397/09/141397/09/17پایان یافته است
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، ﻃﻼ، ﺟﻮاﻫﺮ، ﻧﻘﺮه، ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪمشهد1397/09/141397/09/17پایان یافته است
نمایشگاه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻦ ﺑﺎزارمشهد1397/09/221397/09/25پایان یافته است
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺒﺎر و ﮔﻤﺮكمشهد1397/09/221397/09/25پایان یافته است
ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺐ ﯾﻠﺪامشهد1397/09/271397/09/30پایان یافته است
نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ مشهد1397/10/041397/10/07پایان یافته است
نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ,ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه,ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت مشهد1397/10/121397/10/15پایان یافته است
 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﻧﮓ و رزﯾﻦ,ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ,ﭼﺴﺐ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎمشهد1397/10/121397/10/15پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻬوه ﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم، ﺷﮑﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪمشهد1397/10/121397/10/15پایان یافته است
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ مشهد1397/10/121397/10/15پایان یافته است
ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﻓﺎﺿﻼب وﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ، ﻟﻮله و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻦ و آﺑﯿﺎري مشهد1397/10/121397/10/15پایان یافته است
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ مشهد1397/10/241397/10/28پایان یافته است
ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎمشهد1397/10/241397/10/28پایان یافته است
61 ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي، دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮر و صدا مشهد1397/10/241397/10/28پایان یافته است
دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ مشهد1397/10/241397/10/28پایان یافته است
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي (ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و مکانیزاسیون) مشهد1397/11/031397/11/06پایان یافته است
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه (ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﻮد) همزمان ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاي ﻣﺸﻬﺪمشهد1397/11/111397/11/14پایان یافته است
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري مشهد1397/11/111397/11/14پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ مشهد1397/11/111397/11/14پایان یافته است
دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻻ مشهد1397/11/241397/11/28پایان یافته است
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت (آﺟﯿﻞ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و میوه های خشک)مشهد1397/12/071397/12/11پایان یافته است
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آرد، ﻧﺎن، ﻏﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘ مشهد1397/12/071397/12/11پایان یافته است
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ مشهد1397/12/071397/12/11پایان یافته است
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﺑﻬﺎره)مشهد1397/12/171397/12/24پایان یافته است