دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت (آﺟﯿﻞ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و میوه های خشک)

غرفه سازی شهر مشهد , 1397/12/07