ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 

غرفه سازی شهر مشهد , 1397/12/07