پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

غرفه سازی شهر اصفهان , 1397/11/08