ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي (ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و مکانیزاسیون) 

غرفه سازی شهر مشهد , 1397/11/03